Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Małopolski
 
Start
Ogłoszenia
Projekty unijne
Projekty rządowe
Stypendia
Wyprawki szkolne
Dowóz dzieci
Struktura firmy
Statut
Kontakt
BIP
   
 

 
Pomoc dla powodzian na cele edukacyjne
28 lipca 2010 

Informacje dotyczące form pomocy na cele edukacyjne dla rodzin dotkniętych powodzią. 

Wnioski o przyznanie jednorazowego zasiłku powodziowego na cele edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Sędziszów Młp. w roku 2010.

Rodziny poszkodowane wskutek powodzi, którym decyzją Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznano zasiłek celowy w wysokości  do 6 tysięcy zł, mogą składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego – zasiłku powodziowego dla uczniów zamieszkujących na terenach zalanych. Wnioskodawcą może być: rodzic, rodzic zastępczy, uczeń pełnoletni, opiekun prawny.

Uprawnionymi do skorzystania z zasiłku powodziowego są:
- dzieci realizujące w roku szkolnym 2009/2010 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
- uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2009/2010 do szkół wszystkich typów ( szkoły podstawowe, gimnazja , szkoły średnie - z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego można pobrać  ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp., w ZOSiP Gminy Sędziszów Młp., w MGOPS w Sędziszowie Młp. lub w sekretariatach szkół.   Do wniosku należy załączyć kserokopię decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu zasiłku celowego w wyniku powodzi (oryginał decyzji do wglądu).

Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp. ul. Ks. St. Maciąga 5 w Sędziszowie Młp.
Tel. 17 2216594

Wniosek do pobrania ze strony Urzędu Miejskiego.


 
Copyright (c) 2013 www.ZOSiP.pl