Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Małopolski
 
Start
Ogłoszenia
Projekty unijne
Projekty rządowe
Stypendia
Wyprawki szkolne
Dowóz dzieci
Struktura firmy
Statut
Kontakt
BIP
   
 

 
Wyprawka szkolna 2015/2016
6 sierpnia 2015 

Pomoc finansowa dla uczniów.


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej, klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia  i IV technikum) przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.

1. Pomocy udziela się uczniom:
    - pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 – od 1.11.2014r. jest to kwota  574 zł netto),
   - pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163 )  tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej…, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej tj. uczniów w kasach  III  szkoły podstawowej i klasie IV technikum),
    uczniom (niezależnie od dochodu):
   - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
   - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lubznacznym,
   -  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
   -  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
   -  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jednąz niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. a)-g)
     - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
     
  W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym   lub     znacznym    oraz  z niepełnosprawnościami   sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna  w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również  zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art.3 pkt.24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

2. Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:
    - rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy).
    - nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Kompletne wnioski  o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie od 10 sierpnia 2015 r. do 09 września 2015 r.

3. Do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 27 lipca 2015r.Nr 105 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.

 Wzór wniosku

4. Dowodem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych może być:
    - faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),
   - rachunek, paragon,
   - oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2015 r. „Wyprawka szkolna”, w przypadku zbiorowego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych  zwrot kosztów następuje po przedłożeniu  potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub  materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny  podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne. 
 
Copyright (c) 2013 www.ZOSiP.pl