Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Małopolski
 
Start
Ogłoszenia
Projekty unijne
Projekty rządowe
Stypendia
Wyprawki szkolne
Dowóz dzieci
Struktura firmy
Statut
Kontakt
BIP
   
 

 
Wyprawka szkolna na rok szkolny 2013/2014
27 czerwca 2013 

Informacje dla starających się o dofinansowanie na wyprawkę szkolną  na rok szkolny 2013/2014.


                Zgodnie z założeniami projektu rozporządzenia Rady Ministrów (http://www.men.gov.pl/ - Finanse na edukację) roku 2013/14 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

1.   uczniom klas I szkoły podstawowej z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 539 zł. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego,

2.  uczniom klas II – III oraz klasy V szkoły podstawowej i klasy II szkoły ponadgimnazjalnej z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 456 zł na osobę,

3.   w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w pkt. 1. i 2. pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe,

4.  pomoc finansowa będzie udzielana dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:

225 zł dla ucznia klasy I – III szkoły podstawowej,

325 zł dla ucznia klasy V       oraz klasy IV– VI szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
350 zł dla ucznia klasy I - III gimnazjum posiadającego  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
390 zł dla ucznia klasy II zasadniczej szkoły zawodowej oraz   ucznia realizującego kształcenie w zasadniczej szkole         zawodowej posiadającego orzeczenie o potrzebie   kształcenia specjalnego,
445 zł dla ucznia klasy II liceum ogólnokształcącego i technikum         oraz ucznia realizującego kształcenie w liceum  i technikum posiadającego orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego.

Więcej informacji: /www.men.gov.pl/ - Finanse na edukację

 Wnioski należy kierować do Dyrektora Szkoły do której uczeń będzie uczęszczać w roku szkolnym 2013/2014. Wniosek mogą składać rodzice ucznia (prawni opiekunowie), a także nauczyciel, pracownik socjalny, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Formularz wniosku oraz pełną informację można uzyskać w sekretariatach szkół gminy Sędziszów Młp. oraz w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp., ul. Ks. St. Maciąga 5 w Sędziszowie Młp., tel. 17 2216594. a także na stronie internetowej www.zosip.pl - korzystając z załącznika do niniejszej informacji.

Termin składania wniosków zostanie podany do wiadomości Zarządzeniem Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego po ogłoszeniu ww. rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie. W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów wymienionych w punkcie 4, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, odpowiednio do wysokości wartości pomocy. Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów nabycia podręczników na podstawie faktury zbiorczej lub oświadczenia o zakupie.

Wniosek do pobrania

 
Copyright (c) 2013 www.ZOSiP.pl